Regulamin sklepu

§ 1 Strony umowy, zakres działalności

1. Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.carp-world.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Wojciecha Lendę prowadzącego działalność gospodarczą jako CARP-WORLD Wojciech Lenda z siedzibą w Polakowicach przy ul. Wiedeńskiej 11, NIP: 8942759982, REGON 022108200, zwanego dalej "Sprzedającym" lub „Sklepem”; druga strona umowy, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu "Klientem".

2. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sklep ma prawo nie przyjąć zamówienia, o czym Klient będzie informowany niezwłocznie z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych na jego stronie rejestracyjnej, bądź w formularzu zamówienia. Dotyczy to w szczególności Klientów, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartej ze Sprzedającym umowy.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Treść strony internetowej www.carp-world.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą mechanizmu składania zamówień dostępnego na stronie internetowej www.carp-world.pl.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie www.carp-world.pl oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

5. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego. Jeżeli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie towaru, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedający jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty wydania produktu Klientowi, co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Klienta (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedającego od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, strony dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich, które nie wpływają na treść zawartej przez strony umowy, która winna być interpretowana w sposób odpowiadający zgodnemu zamiarowi obu stron i celowi jej zawarcia.

6. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 1 dnia roboczego, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie zamówienia - niezależnie od formy w jakiej złożono samo zamówienie - zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail.

7. Sprzedający w przypadku wątpliwości odnośnie danych Klienta może zwrócić się do Klienta niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia (również po automatycznym wygenerowaniu przez system jego przyjęcia) w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku potwierdzenie zamówienia uważa się za dokonane dopiero z chwilą uzgodnienia tych danych między Klientem a Sklepem.

8. Sprzedający będzie uprawniony do niezwłocznej zmiany statusu potwierdzenia zamówienia w terminie, o którym mowa w §2 ust. 6, jeśli pomiędzy złożeniem zamówienia a upływem tego terminu stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu, czego Sprzedający nie mógł przewidzieć w momencie przyjęcia zamówienia ze względu na proces przebiegu informacji o statusie zrealizowanych zamówień.

§ 3 Ceny i opis produktów

1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, co nie dotyczy ustawowych wyjątków od tej reguły.

3. Koszty dostawy na terenie Polski i na terenie państw, o których mowa w §1 ust. 4 będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia; orientacyjne koszty dostawy są określone w tabeli „Koszty dostawy” umieszczonej na stronie internetowej Sklepu, a ich dokładne określenie następuje w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, który zostanie wysłany Klientowi wraz z zamówionym towarem. Na żądanie Klienta zgłoszone w zamówieniu i wyłącznie po podaniu niezbędnych danych obejmujących: nazwę firmy Klienta lub imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer NIP (z wyjątkiem osób fizycznych, gdzie nie jest on wymagany) wystawiona będzie faktura VAT, która zostanie wysłana Klientowi wraz z zamówionym towarem. W przypadku nie podania przez osobę fizyczną numeru NIP, wystawiony zostanie paragon imienny.

5. Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, co dotyczy w szczególności kolorystyki produktów. Sprzedający nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie www.carp-world.pl, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia w podaniu wielkości produktu wyrażonej w centymetrach, nie przekraczające jednak 2 cm.

6. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie www.carp-world.pl. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.

§ 4 Warunki płatności

1. Płatności za zakupione towary realizowane są za pobraniem lub jako przedpłata (przelew bankowy, przekaz pocztowy, PayPal lub inny sposób przedpłaty wskazany na stronie www.carp-world.pl).

2. W przypadku opłaty za pobraniem naliczone są dodatkowe opłaty, których przybliżona wysokość znajduje się w tabeli „Koszty dostawy” umieszczonej na stronie internetowej Sklepu, a które są dokładnie określane są w potwierdzeniu zamówienia przesłanym przez Sklep.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient indywidualny (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póź. zm.).

2. Za klienta indywidualnego (konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Termin dla wykonania prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty dostarczenia Klientowi towaru. Prawo odstąpienia nie dotyczy w szczególności świadczeń, których właściwość przesądza o braku możliwości ich zwrotu, w szczególności produktów mrożonych i towarów na specjalne zamówienie Klienta.

4. Na stronie Sklepu dostępne są wszelkie informacje niezbędne do złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy, w tym formularz zwrotu. Przez wysłanie zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z powyższymi informacjami oraz iż są one dla niego zrozumiałe.

5. Aby zwrócić zakupiony w Sklepie produkt należy skontaktować się z działem obsługi klienta Sklepu. Zwracany towar wraz z kartą gwarancyjną (jeżeli była wydana) i dowodem zakupu należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego osobiście, przesyłką kurierską lub pocztową, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, w stanie niezmienionym, w szczególności nie noszącym śladów użytkowania, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku, gdy opakowanie stanowi integralną, wkomponowaną w całość część produktu, zwrot powinien nastąpić w nieuszkodzonym opakowaniu, , w przeciwnym razie Sprzedający jest uprawniony do potrącenia z ceny kosztów ponownego opakowania. W czasie biegu terminu 10 dni na odstąpienie od umowy, niezależnie od dalej idących warunków gwarancji, Klient jest zobowiązany do pieczy nad towarem. W szczególności, nie jest uprawniony do dokonywania zmian w zakupionych towarach, użytkowania ich, prania, a także rejestrowania produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest to niezbędne dla sprawdzenia towaru i jego normalnej eksploatacji.

6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy w razie wystawienia faktury VAT, Klient otrzymuje od Sprzedającego fakturę korygującą (oryginał i kopię). Podpisaną kopię faktury korygującej należy odesłać do Sprzedającego, który w ciągu 5 dni od jej otrzymania zwróci na podane przez Klienta konto bankowe, albo w inny, indywidualnie uzgodniony z Klientem sposób, cenę zakupionego towaru. Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin ten ulega przedłużeniu do momentu uzyskania przez Sprzedającego informacji o prawidłowym numerze rachunku Klienta. Jeżeli stan lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu ponad zmiany konieczne w granicach zwykłego zarządu, bądź towar zaginie, Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.

7. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru, w szczególności koszty dostawy, ponosi Klient. Klient jest zobowiązany do starannego zapakowania (niezależnie od oryginalnego opakowania produktu, w którym został mu on dostarczony) i zabezpieczenia zwracanego Sprzedającemu towaru, ponosząc na zasadach ogólnych odpowiedzialność za jego utratę lub uszkodzenie podczas transportu. Miernikiem staranności wykonania obowiązku, o którym mowa, będzie należyty w stosunkach tego rodzaju sposób zapakowania i zabezpieczenia towaru, w sposób podobny w jaki został dostarczony Klientowi.

8. Zwrotowi na rzecz Klienta - w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie - podlegają należności, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271). Zwrotowi nie podlega wartość uiszczonych przez Klienta świadczeń dodatkowych, w szczególności koszty dostawy towaru i ubezpieczenia (w tym przesyłki w wybrany przez Klienta sposób) i opłata za wybraną formę płatności.

9. Na wypadek rażących nadużyć w korzystaniu przez Klientów z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa, Sprzedający zastrzega sobie możliwość oceny takich przypadków pod kątem przesłanek z art. 5 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

§ 6 Warunki dostawy

1. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez Klienta w zamówieniu adres, lub na adres otrzymany od Klienta w procesie weryfikacji danych w przypadku opisanym w §2 ust. 7.

2. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy lub przekaz pocztowy), wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia oraz ewentualny numer klienta.

3. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 7 dni, Klient otrzyma na wskazany adres internetowy przypomnienie o statusie złożonego zamówienia. W przypadku nieuiszczenia przedpłaty w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać - w takim przypadku możliwe jest jednak ponowne złożenie zamówienia. Jeśli jednak Klient uiścił przedpłatę z opóźnieniem, Sprzedający może zrealizować pierwotne zamówienie, przy czym obowiązującym terminem dostawy jest termin realizacji zamówienia określony według dnia wpływu przedpłaty na rachunek Sprzedającego.

4. Dostępność towarów i orientacyjne terminy ich wysyłki ustalane są na podstawie danych elektronicznej bazy, znajdującej się na stronie internetowej Sklepu. Termin ten może ulec wydłużeniu – nie więcej jednak niż łącznie do 30 dni – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez jego dostawców.

5. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towarów spowodowane przyczynami występującymi po stronie firmy kurierskiej, za pomocą której realizowana jest wysyłka.

6. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji powyższych obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności, co do możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości ich realizacji przez Sprzedającego.

8. W przypadku zwłoki w dostawie, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego na piśmie, bądź pocztą elektroniczną o zwłoce i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni, liczonego od daty otrzymania zawiadomienia przez Sprzedającego.

9. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający – z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

§ 7 Szkody powstałe podczas transportu

1. W sytuacji, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, Klient jest zobowiązany sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki. W uwagach protokołu należy zaznaczyć, czy towar był zapakowany w oryginalne opakowanie producenta. W uzasadnionych przypadkach kiedy np. protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, , protokół będzie niekompletny lub niezrozumiały lub oczywistym będzie, że uszkodzenie zostało spowodowane przez przewoźnika Sprzedający po dokonanej ocenie wszystkich okoliczności sprawy, może nie ponosić osobistej odpowiedzialności za uszkodzenie towaru . Jeśli protokół szkody zostanie spisany prawidłowo a uszkodzeń nie dokonał Kupujący- reklamację w firmie transportowej składa Sprzedający, a Klient otrzymuje wymieniony towar lub zwrot gotówki Klient ma również możliwość odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

2. Klient, który zaniechał obowiązków, o których mowa w ust. 1, przejmuje ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabywa produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał. Reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi, powstałymi w czasie transportu, mogą być rozpatrywane przez Sprzedającego odmownie po uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy.

3. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi w trybie ust. 1, zdanie drugie i jednocześnie poinformować o tym fakcie Sprzedającego.

§ 8 Prawo własności

1. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania zapłaty za towar przez Klienta.

2. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.

§ 9 Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedający oświadcza, że produkty nabywane przez Klientów mogą być objęte gwarancją producenta lub gwarancją sprzedawcy.

2. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów nie będących Konsumentami mogą wystąpić obostrzenia dotyczące okresu i warunków gwarancji sprzedawcy, w szczególności termin zgłoszenia reklamacji oraz obowiązku badania rzeczy przy odbiorze. Zasady każdorazowo wynikają z dokumentu gwarancji sprzedawcy dostępnego na stronie internetowej, jeśli dany produkt jest objęty gwarancją. W warunkach sprzedaży strony mogą również uzgodnić wyłączenie rękojmi, co potwierdzone zostanie w przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego.

3. Kupujący zobowiązany jest skierować zgłoszenie reklamacyjne do wyznaczonego przez Sprzedającego punktu serwisowego lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

4. W przypadku, gdy wada towaru stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej.

5. W przypadku gdy wada towaru zgłaszana z tytułu gwarancji sprzedawcy jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi według wyboru Sprzedającego - poprzez wymianę produktu na nowy, tego samego rodzaju bądź poprzez zwrot Kupującemu ceny sprzedaży wadliwego produktu z jednoczesnym przeniesieniem przez Kupującego na rzecz Sprzedającego własności towaru (odstąpienie od umowy), lub poprzez obniżenie ceny towaru w wysokości proporcjonalnej do utraty walorów ekonomicznych, funkcjonalnych lub estetycznych towaru, spowodowanej wadą.

6. Wady Sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U Nr 141, poz.1176 z późn. zm.) żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r Nr 22 poz 271 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141 poz 1176 z poźn. zm.).

§ 10 Koszty naprawy

1. Jeżeli klient odeśle towar do Sprzedającego lub do wskazanego serwisu w celu naprawy, przy czym towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią lub odpowiedzialnością za niezgodność z umową, koszty sporządzenia kosztorysu, ewentualnej naprawy i inne konieczne koszty pokrywa w całości Klient. Powyższe nie dotyczy Klientów indywidualnych (konsumentów), którzy ponoszą w takich przypadkach odpowiedzialność na zasadach ogólnych za poniesione przez Sprzedającego szkody wynikłe z braku staranności w formułowaniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, bądź gwarancji.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Rejestracja jest równoznaczna ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę CARP-WORLD Wojciech Lenda danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.carp-world.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy (jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedającego, jak w szczególności:

  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Sprzedającego
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez Sprzedającego.

§ 12 Pozostałe klauzule

1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują swoją skuteczność.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji zakupów za pośrednictwem Sklepu Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu, potwierdzonego zgłoszeniem pisemnym. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w tym terminie właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie właściwy sąd powszechny.

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie i obowiązują w stosunku do zamówień złożonych po opublikowaniu takiej zmiany na stronie www.carp-world.pl.

§ 13 Obowiązujące prawo

1. W stosunku do wszelkich umów i sporów zawartych i powstałych na gruncie niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§ 15 Regulamin wykorzystywania bonów

1. Bony otrzymywane przez klientów do wykorzystania w sklepie internetowym www.carp-world.pl dotyczą jedynie produktów Karel Nikl, Trakker Product oraz Cygnet Tackle. 

2. Wartość produktów do wykorzystania z bonów liczona jest według cen detalicznych dostępnych na stronie www.carp-world.pl, nie obowiązują ceny promocyjne.

3. Bony nie łączą się z innymi promocjami.

4. Bony można wykorzystać na produkty dostępne na magazynie firmy Carp-World. Aby wykorzystać bon na produkty na zamówienie należy skonsultować się z Działem Obsługi Klienta w celu weryfikacji dostępności produktu oraz terminu jego dostarczenia.

5. Koszty przesyłki produktów wykorzystywanych z bonu ponosi Klient. W przypadku chęci poniesienia kosztu przesyłki z części bonu, jej wartość jest liczona podwójnie (np. koszt przesyłki 15 zł, w tym przypadku wartość przesyłki poniesiona z bonu to 30zł).

6. Bon należy wykorzystać w przeciągu 60 dni od daty jego otrzymania. Istnieje możliwość przedłużenia terminu wykorzystania bonu jedynie po konsultacji z Działem Obsługi Klienta firmy Carp-World przed upływem terminu ważności.

7. Nie ma możliwości wymiany bonu na gotówkę oraz inną formę pieniężną.

8. Aby wykorzystać otrzymany bon należy złożyć zamówienie przez sklep, a w adnotacji do zamówienia należy podać numer, który jest przekazywany do organizatora imprezy podczas, której został wręczony bon.

9. W przypadku wykorzystania bonu, Klient nie otrzymuje punktów w programie lojalnościowym.

10. Istnieje możliwość wykorzystania bonu, na pokrycie jedynie części zamówienia, w takim przypadku konieczna jest adnotacja w komentarzu do zamówienia.

§ 15 Regulamin przyznawania punktów lojalnościowych

1. Otrzymanie indywidualnego rabatu jest jednoznaczne z rezygnacją z punktów lojalnościowych.

§ 16 Regulamin promocji "Cygnet Bobins"

1. Produkty bonusowe cygnet bobins, są dołączane do zamówień powyżej 300 zł.

2. Promocje nie łączą się, wartość zamówień jest brana pod uwagę nie uwzględniając produktów w cenach promocyjnych oraz kosztów wysyłki. Promocja nie obejmuje zamówień zrabatowanych oraz wybieranych w ramach uzyskanego bonu. 

3. Dla zamówień o wartości 300-500 zł przyznawany jest komplet 2 bobinsów, dla zamówień powyżej 500 zł przyznawany jest komplet 3 szt bobinsów.

4. Kolory produktów bonusowych są wysyłane losowo. 

5. Promocja ważna jest do odwołania, zakończenie promocji będzie jednoznaczne z wyłączeniem bannera informacyjnego na głównej stronie sklepu.

6. Dla zamówień opłacanych przelewem, warunkiem otrzymania produktów bonusowych jest opłacenie zamówienia w trakcie trwania promocji.